Zarządzanie magazynem

Gestock jest programem do automatycznego zarządzania magazynem.

Schemat działania: Getsock zna pojemności urządzeń składujących (skrzynie, regały, półki, szafy) jak również ich stan napełnienia.

Zna również parametry składowania każdego towaru w magazynie.

Dobiera miejsce składowania w funkcji zaprogramowanych dla każdego towaru kryteriów (śruby=skrzynia, silnik=regał, flakon=szafa …).

Zespól kryteriów zapamiętany jest w module „MAITRISE”.

Jeśli któryś z magazynierów zechce wprowadzić do magazynu jakiś towar, wybiera jego identyfikator i wprowadza ilość. GESTOCK automatycznie w oparciu o parametry towaru i zapamiętane kryteria wybiera miejsce składowania. Operacja realizowana jest przez moduł „EXPLOITATION”.

ŁATWY W OBSŁUDZE: Gestock posiada 2 odrębne moduły:

 1. Moduł EXPLOITATION, dla najczęściej występujących operacji magazynowych (przyjmowanie – wydawanie – przesunięcie towaru…);
 2. Moduł MAITRISE, do parametryzacji programu, statystyk, określania stanów towarów, wprowadzania pytań…

W ten sposób Gestock pozostaje prosty dla użytkowników modułu Exploitation, dając szerokie możliwości upoważnionym użytkownikom modułu Maitrise.

W oparciu o dwa powyższe moduły, Gestock wykonuje:

Zarządzanie towarami:

 • Wprowadzanie, zmiana, wycofanie towarów;
 • Zarządzanie zamiennikami.

Zarządza strumieniami magazynowanych towarów:

 • Przyjmowanie i wydawanie wewnętrzne towarów jednostkowych;
 • Przyjmowanie i wydawanie wewnętrzne towarów w/g listy;
 • Przyjmowanie i wydawanie towarów w/g listy przesłanej z siedziby firmy;
 • Graficzne oznaczanie strefy magazynowania towaru (2D);
 • Przemieszczanie towarów;
 • Zarządzanie kryteriami magazynowania poszczególnych towarów;
 • Rezerwowanie towarów i list towarów;
 • Usuwanie towarów wadliwych;
 • Zarządzanie towarami wydawanymi tymczasowo;
 • Zarządzanie towarami zaległymi
 • Ciągła inwentaryzacja w/g list towarów lub w/g dat

Zarządza przemieszczaniem towarów:

 • Konfiguracja maszyn składujących;
 • Wstrzymywanie lub zatwierdzanie przemieszczenia towaru;
 • Magazynowanie wieloadresowe;
 • Magazynowanie zestawów towarów w trakcie ich przygotowywania;
 • Zarządzanie przestrzenią magazynową (taryfikacja przestrzeni,…);
 • Zarządzanie FIFO, poprzez dane dostawy, poprzez datę ważności, przez ilość, przez położenie lub ręczne;
 • Zwolnienie lub nie miejsca magazynowego kiedy ilość towaru na tym miejscu wynosi 0.

Zarządza zasadami konfekcjonowania towarów :

 • Tworzenie, zmienianie, usuwanie zasad konfekcjonowania;
 • Przydzielanie przestrzeni dla danego typu konfekcjonowania. Sterowanie jednym lub wieloma maszynami składującymi (Girostock lub Silo) należącymi do tej samej grupy z jednoczesną optymalizacją ruchów maszyn.

Odbiera i wysyła pliki z siedziby firmy:

 • odczytywanie / zapisywanie na dyskietkach lub bezpośrednio na dyskach (format ASCII);
 • przesyłanie w czasie realnym przez łącze typu ODBC

Zarządza masą towarów do składowania (opcja) :

 • Obliczanie niewyrównoważenia maszyn;
 • Wizualizacja (2D) przeciążeń:

– Zarządzanie cenami (opcja);
– Zarządzanie wolną przestrzenią;
– Zarządzanie częstością wydawania towarów (opcja).

Zarządza dostępem:

 • Archiwizacja danych o wszystkich operacjach;
 • Tworzenie, zmiana i usuwanie kodów dostępu;
 • Przydzielanie stref magazynowych odpowiadających poszczególnym kodom dostępu (opcja);

– Statystyki śledzące kryteria wybierane przez użytkowników (zapamiętywanie kryteriów)

Opis techniczny

Strona główna Gestock dla Windows, ułatwia parametryzację programu w środowisku Windows (parametryzację i ustawienie drukarek, urządzeń wymiany danych przez łącza OLE i ODBC, integrację programu, w środowisku urządzeń biurowych …).

STRUKTURA PROGRAMU

Gestock składa się z 3 połączonych programów :

Programu zarządzania magazynem:

 • Zarządzanie towarami;
 • Zarządzanie przemieszczaniem towarów;
 • Zarządzanie składowanymi towarami (przyjęcia, wydania, inwentaryzacje).

Programu instalacyjnego:

 • Określanie maszyn składujących : Nazwa, adres, liczba poziomów, stref…
 • Określenie zawartości: Nazwa, wymiary, objętość.

Programu parametryzującego:

 • Zatwierdzanie i wstrzymywanie licznych opcji programu :
 • Zarządzanie masą towarów;
 • Zarządzanie cenami;
 • Zarządzanie częstotliwością użytkowania;
 • Zarządzanie zamiennikami;
 • Zarządzanie dostępem.

ZABEZPIECZENIA

Gestock akceptuje 4 poziomy dostępu:

Poziom obserwatora :
Może jedynie pobierać informacje o stanie magazynu (nie ma możliwości sterowania maszynami składującymi ani wprowadzania zmian w magazynie).

Poziom magazyniera :
Może wykonywać wszelkie operacje jakie program pokaże. (normalne działanie programu).

Poziom administratora:
Osoba odpowiedzialna za magazyn może uruchomić Gestock, sortować dane w celu uzyskania statystyk, zmieniać długości i nazwy pól w bazie danych. Dodatkowo administrator może określać strefy ograniczonego i wolnego dostępu, nadawać operatorom prawa dostępu do całości lub części magazynu.

Poziom serwisu (zarezerwowany dla ELECTROCLASS-u):
Pracownicy ELECTROCLASS-u parametryzują aplikację w funkcji specyficznych wymogów klienta oraz parametrów zewnętrznego połączenia na wypadek zdalnej interwencji serwisu