Automatyczna układnica

Prezentacja

Zautomatyzowany mini magazyn SILO wyposażony jest w dwa naprzeciwległe regały, pomiędzy którymi porusza się automatyczna winda. Automat wysuwa (wsuwa) szuflady i transportuje je pomiędzy miejscem składowania i oknami obsługi.

Wyposażenie szuflad dobiera się w funkcji rodzaju archiwizowanych dokumentów.

SILO może przechowywać dokumenty, pudełka z dokumentami, plany, księgi.

SILO adresowane jest do klientów archiwizujących znaczne ilości dokumentów (od 300 m.b. do wielu km.b dokumentów), do których wymaga się szybkiego dostępu.

SILO może być wyposażone w 2 do 4 okien dostępu obsługi.

Wymiary SILO każdorazowo dostosowuje się do wymogów klienta.

Sterowanie

Tak jak inne urządzenia Electroclass-u SILO wyposażony jest w klawiaturę elektroniczną pozwalającą sterować podstawowymi funkcjami użytkownika ( przywoływanie półek, wprowadzanie kodów dostępu) jak również funkcjami serwisowymi (archiwizacja alarmów i zadziałania zabezpieczeń, konfiguracja szuflad).

Typoszereg SILO wyposażony jest w standardzie w złącze RS 232 C pozwalające na sterowanie z komputera PC.

Electroclass proponuje zestaw programów zarządzających gospodarką magazynową:
Większość mini magazynów SILO jest sterowana oprogramowaniem GESTOCK, RAPID STOCK Electroclass-u.

Typoszereg

Typoszereg mini magazynów SILO obejmuje trzy rozwiązania różniące się dopuszczalną masą transportowanej szuflady:

3 typy mini magazynu SILO:

 • 100 Kg
 • 150 Kg
 • 315 Kg

Wybór odpowiedniego typu dokonywany jest w oparciu o gabaryty i masę magazynowanych towarów.

Wymiary urządzenia określa się w funkcji indywidualnych warunków panujących u klienta.

Dostęp do urządzenia:
W wersji podstawowej SILO wyposażone jest w 2 frontowe okna dostępu (lewe i prawe). Często instaluje się trzecie okno zarezerwowane dla operacji przyjmowania towarów.

Dopuszczalny udźwig windy określa typ mini magazynu SILO

Zastosowania

Znaczna przestrzen magazynowa jaka dysponuje mini magazyn SILO czyni z niego doskonale narzedzie do skladowania i zarzadzania gospodarka magazynowa w magazynach centralnych i centrach dystrybucji

Wiele tych urzadzen pracuje w magazynach wojskowych (ETAMAT, ECRS), magazynach duzych firm EUROCOPTERE, EDF-GDF, wytwórniach monet i medali.

Mini magazyn SILO wykorzystywany jest przy masie towarów do magazynowania równowaznej, co najmniej mozliwosciom 5 maszyn TITAN lub SPACER i tam gdzie czestotliwosc operacji wydania / przyjecia towaru nie przekracza 1 operacji / minute.

Korzysci z zastosowania SILO:

 • Znaczna masa magazynowanych towarów zarzadzana przez 1 lub 2 magazynierów.
 • Skoncentrowanie operacji do jednego miejsca dostepu.
 • Latwosc rozbudowy

Wykonania specjalne

Produkowany na zamówienie SILO oferuje pakiet opcji dostosowany do konfiguracji przyjętej przez klienta.

 • Boczne okna dostępu obsługi
 • Okna dostępu obsługi wyposażone w wózki lub przenośniki
 • Stanowiska do obsługi zbiorczych zamówień
 • Okna dostępu obsługi wyposażone w podajniki szuflad do wózków transportowych
 • Wentylacja i utrzymywanie wewnątrz stałych parametrów temperatury i wilgotności
 • Wykonania przeciw pożarowe
 • Okna dostępu obsługi usytuowane na wielu poziomach

Dokumentacja


Demo