Polityka ochrony danych

Firma ELECTROCLASS jest mocno zaangażowana w ochronę danych osobowych. Podejmujemy wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności Twoich danych osobowych, a także optymalnego wykonywania Twoich praw do tych danych. Nasza polityka ochrony danych ma na celu poinformowanie Cię o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych, które możesz przekazać. Staramy się stosować tę politykę w naszej firmie i przestrzegać obowiązujących przepisów. Korzystając z serwisu i przekazując nam swoje dane osobowe, akceptujesz opisane poniżej praktyki.

Ochrona Twoich danych osobowych

Rozporządzenie UE 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady („RODO”) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych gwarantuje każdemu prawo do ochrony ich danych i życia. zapewnić przetwarzanie danych osobowych z poszanowaniem wolności, godności, bezpieczeństwa i tożsamości osobistej.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących ochrony danych osobowych zapraszamy do odwiedzenia strony: http://www.cnil.fr

Administrator danych

ELECTROCLASS SAS, z siedzibą pod adresem 12 avenue Gutenberg, Parc d'Activité Gustave Eiffel 77600 Bussy-Saint-Georges (Francja), numer VAT: FR 43 316 654 441 jest administratorem danych ("Administrator") zgodnie z artykułem 13 RODO .

Osoba kontaktowa ds. ochrony danych

ELECTROCLASS SAS, z siedzibą pod adresem 12 avenue Gutenberg, Parc d'Activité Gustave Eiffel 77600 Bussy-Saint-Georges (Francja), kod FR 43 316 654 441 jest administratorem danych („Odpowiedzialny”) zgodnie z artykułem 13 RODO.

Zastępy niebieskie

Noovle Srl Via Della Giustizia 10, 20125 - Mediolan (MI) P.IVA 08212960960

Ciasteczka

Korzystanie z plików cookie pozwala firmie ELECTROCLASS oferować użytkownikom tej witryny inne przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez instalacji plików cookie. Pliki cookie pomagają zoptymalizować różne oferty w zależności od użytkownika Internetu. Służą również do rozpoznawania internautów, którzy już odwiedzili witrynę.

Użytkownik Internetu może uniemożliwić instalację plików cookie, gdy wyświetla się wyskakujące okienko z prośbą o zgodę i/lub ustawiając swoją przeglądarkę internetową. Może więc na stałe odmówić instalacji plików cookie.

Zbieranie danych

Serwis internetowy ELECTROCLASS zbiera ogólne dane i informacje, gdy internauta odwiedza witrynę. Dane te są przechowywane w plikach na serwerze. Dane, które mogą być zbierane to:

 • Rodzaje i wersje używanych przeglądarek
 • System operacyjny używany przez system uzyskujący dostęp do witryny
 • Strona internetowa, z której system uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej (zwana „referrer”)
 • Strony wtórne
 • Data i godzina dostępu do serwisu
 • Adres protokołu internetowego (adres IP)
 • Dostawca usług internetowych systemu dostępowego

Kiedy ELECTROCLASS wykorzystuje te ogólne dane i informacje, firma nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Analiza danych zbieranych anonimowo w celu wzmocnienia ochrony i bezpieczeństwa danych naszej firmy oraz zapewnienia optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Kontakt przez stronę internetową

Na stronie internetowej ELECTROCLASS znajduje się formularz kontaktowy w celu składania zapytań handlowych, pomocy lub informacji, a także ogólny adres poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kontaktuje się z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przesłane przez użytkownika Internetu są automatycznie zapisywane. Te dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Zgoda na dostęp

Użytkownik Internetu ma prawo, przyznane przez prawo europejskie, do nieodpłatnego uzyskania od administratora informacji o jego przechowywanych danych osobowych. Internauta może, zgodnie z dyrektywami i rozporządzeniami europejskimi, zażądać następujących informacji:

 • Cele przetwarzania
 • Kategorie odnośnych danych osobowych
 • Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną przekazane;
 • Planowany okres przechowywania danych osobowych
 • istnienie prawa do żądania od administratora sprostowania lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • Istnienie prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Internauta ma również prawo do uzyskania informacji o przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Prawo do sprostowania

Użytkownik Internetu ma prawo, przyznane przez prawo europejskie, do jak najszybszego uzyskania od administratora sprostowania dotyczących go nieprawidłowych danych osobowych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora.

Prawo do usunięcia

Użytkownik Internetu ma prawo, przyznane przez prawo europejskie, do uzyskania od administratora jak najszybszego usunięcia dotyczących go danych osobowych, tak szybko, jak to możliwe, gdy wystąpi jedna z następujących przyczyn:

 • Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub dalej przetwarzane.
 • Internauta cofa zgodę, na której opiera się przetwarzanie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO
 • Internauta sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO
 • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem
 • Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator
 • Dane osobowe zostały zebrane w kontekście oferowania usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik Internetu ma prawo, przyznane przez prawo europejskie, do uzyskania od administratora ograniczenia przetwarzania, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych na okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych.
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one nadal niezbędne użytkownikowi Internetu do ustalenia, wykonywania lub obrony praw.
 • Internauta wniósł sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, do czasu sprawdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy realizowane przez administratora są nadrzędne wobec podstaw osoby, której dane dotyczą.

Prawo do sprzeciwu

Użytkownik Internetu ma prawo, przyznane przez prawo europejskie, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) i f) RODO. ELECTROCLASS zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w przypadku sprzeciwu. Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, użytkownik Internetu może w każdej chwili skontaktować się z inspektorem ochrony danych ELECTROCLASS za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Prawo do cofnięcia zgody

Użytkownik Internetu ma prawo, przyznane przez prawo europejskie, w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych.